شرایط برگشت شهریه

شرایط برگشت و انتقال شهریه

۱ – در صورتیکه بهر دلیلی کلاسهای آموزشگاه تشکیل نشود ، شهریه پرداختی برگشت داده خواهد شد.

۲ – در صورتیکه زبان آموز ، قبل از تشکیل کلاس و شروع ترم انصراف دهد ، شهریه پرداختی طبق ضوابط مالی برگشت داده می شود.

۳ – پس از تشکیل كلاس و شروع ترم ، شهريه بهیچوجه مسترد نخواهد شود .

تبصره: حضور یا عدم حضور زبان آموز در کلاس ثبت نامی تاثیری در این قانون نخواهد داشت.

۴ – تقاضاي انتقال شهریه پرداختی به ترم بعد صرفاً با تایید مدیر آموزشگاه میسّر خواهد بود.

۵ – انتقال شهریه صرفاً به ترم بعد مقدور خواهد بود و در صورت عدم مراجعه در ترم بعد ، حقی برای زبان آموز وجود نخواهد داشت.

۶ – اگر زبان آموزی قبل از اعلام نتايج برای ترم بعد ثبت نام كرده باشد و در ترم جاری مردود شود ، شهريه پرداختی برای تجدید ترم مردود شده در نظر گرفته خواهدشد.

تبصره: در صورت عدم تمایل زبان آموز به ادامه تحصیل در آموزشگاه ، شهريه بصورت كامل برگشت داده می شود.

۷ – در صورت جابجایی ساعت کلاسها بعد از شروع ترم (بدلایل آموزشی) و تداخل ساعت کلاسها با سایر برنامه های شخصی زبان آموز ، انتقال شهریه به ترم بعد صورت خواهد پذیرفت.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز ۰/۲۰