نحوه جذب مدرس

داوطلبان و متقاضیان، از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار فراخونی شده از آنان ثبت نام بعمل می آید.

بعد از شرکت در آزمون IELTS، افرادی که نمره قبولی را در مرحله اول کسب نمایند، به مصاحبه (آزمون Speaking) دعوت میشوند. پذیرفته شدگان در مصاحبه، موظفند در دوره TTC شرکت نموده در پایان دوره Demo  ارائه نمایند.

بکارگیری قبول شدگان در شعب مختلف آموزشگاه، بر اساس نیاز آموزشی سطوح مختلف، صورت خواهد پذیرفت.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز ۰/۲۰