دوره آموزش مهارت تدريس زبان انگليسی

با بهره گيری از بسته‌ آموزشی مربوطه و با حضور اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها آموزش داده می شود. طول این دوره ۱۰ تا ۱۲ جلسه می باشد و در پایان، در صورت کسب نمره قبولی، مدرک مربوطه به فارغ التحصیلان اعطاء می گردد.