آغاز ترمآلمانیآموزش انگلیسی، بزرگسالان، سناباد، امام حسینآموزشگاهآموزشگاه امام حسین علیه السلامآموزشگاه زبانآموزشگاه زبان امام حسین علیه السلامآیلتسامام حسینانگلیسیتابستانترم بهارترم بهار، آموزشگاه زبان امام حسین، 1401ترم پاییزترم دومترم زمستانثبت نامجذبدورهزبانزبان آلمانیزبان سنابادزبان طلابزبان عربیسنابادشروعشروع - زبان - ترم پاییزشروع ترمشعبه طلابطلابعربیفراخوانمدرسمراکز زبان امام حسین(ع)مرکز زبانمرکز زبان امام حسین(ع)مرکز زبان سناباد، ترم زمستان، خراسانمرکز زبان طلاب، آزمون گوته،مرکز زبان، شعبه سناباد، زبان های خارجی، آموزشگاهمرکز سنابادمعارفهمکالمه زباننقل مکان