معرفی پرسنل

مسعود کتابی

مسعود کتابی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی مسئول آموزش- شعبه طلاب
حامد میر نژاد

حامد میر نژاد

کارشناس ارشد زبان انگلیسی مسئول آموزش واحد برادران - شعبه سناباد
محبوبه شادلویی

محبوبه شادلویی

کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی مسئول پذیرش- شعبه هنرستان
حسن شبانه

حسن شبانه

کارشناسی مسئول پذیرش- شعبه هنرستان
رضارستگار

رضارستگار

کاردانی مهندسی نرم افزار مسئول پذیرش- شعبه طلاب
الهه سالاری

الهه سالاری

کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی مسئول پذیرش- شعبه طلاب
زهره آرمو

زهره آرمو

کارشناسی مسئول پذیرش- شعبه طلاب
فاطمه پورامین

فاطمه پورامین

کارشناسی IT مسئول پذیرش- شعبه طلاب
میترا زمانی

میترا زمانی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی مسئول پذیرش - شعبه سناباد
مرضیه قناعت

مرضیه قناعت

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی مدیر آموزشگاه - شعبه سناباد
پریسا رضایی

پریسا رضایی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی مسئول آموزش واحد خواهران - شعبه سناباد
مجید ادیبی

مجید ادیبی

کارشناسی مدیریت مسئول مرکز آموزش زبانهای خارجی خراسان- شعبات (هنرستان، طرقبه و شاندیز)
مجتبی ادبی

مجتبی ادبی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی مسئول مرکز آموزش زبانهای خارجی خراسان- شعبه طلاب