معرفی پرسنل

فاطمه فرح نیا

فاطمه فرح نیا

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
سید مرتضی افشارزاده

سید مرتضی افشارزاده

کارشناسی ارشد ژنتیک مدرس - شعبه طلاب
فاطمه پیله وری

فاطمه پیله وری

کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
پریسا رضایی

پریسا رضایی

کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
مریم زارع

مریم زارع

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
معصومه نجارپور

معصومه نجارپور

کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
فاطمه صوفی

فاطمه صوفی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
اعظم سامانی

اعظم سامانی

کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
زینب هاشمی

زینب هاشمی

کارشناس ارشد زبان شناسی مدرس-شعبه طلاب
نجمه حسینی

نجمه حسینی

کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
معصومه زرجانی

معصومه زرجانی

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
فرشته یزدی پناه

فرشته یزدی پناه

کارشناس ارشد زبان شناسی مدرس-شعبه طلاب
سمیه توسلی

سمیه توسلی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
فاطمه رسولی

فاطمه رسولی

کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
آرزو وطن خواه

آرزو وطن خواه

کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
محبوبه رضایی

محبوبه رضایی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
ملیحه اسماعیل زاده

ملیحه اسماعیل زاده

کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
وحیده شیرزاد

وحیده شیرزاد

کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
الهه سبحانلو

الهه سبحانلو

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
مریم محمودی

مریم محمودی

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
روح اله توسلی

روح اله توسلی

کارشناس ارشد مدرس-شعبه طلاب
احمدرضا کتابداری

احمدرضا کتابداری

کارشناسی مدرس-شعبه طلاب
مجتبی عرفانیان

مجتبی عرفانیان

کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
مرتضی افشارزاده

مرتضی افشارزاده

کارشناس ارشد-TOEFL مدرس-شعبه طلاب
آسیه احمدی

آسیه احمدی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
آتنا هادیان کفاش

آتنا هادیان کفاش

کارشناس ارشد مدرس-شعبه طلاب
محسن صفرزاده

محسن صفرزاده

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
سید معین آقامیرزاده

سید معین آقامیرزاده

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
امیر تولایی

امیر تولایی

کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
هما داودی

هما داودی

کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
نرگس عدالتیان حسینی

نرگس عدالتیان حسینی

کارشناس آموزش زبان انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
آسیه احمدی

آسیه احمدی

کارشناسی زبان مدرس-شعبه طلاب
سمیه مدنی

سمیه مدنی

کارشناسی مدرس-شعبه طلاب
سید مهدی حافظان

سید مهدی حافظان

آموزش زبان انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
علی توکلی

علی توکلی

کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
مژگان اشرف برجی

مژگان اشرف برجی

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی مدرس-شعبه طلاب
مهدی مهرگان

مهدی مهرگان

کارشناسی مهندسی مدرس - شعبه سناباد
مرتضی اصغرپور

مرتضی اصغرپور

کارشناسی -CAE مدرس-شعبه سناباد
الهه بذری

الهه بذری

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی مدرس-شعبه سناباد
محدثه ابتدایی

محدثه ابتدایی

کارشناس آموزش زبان انگلیسی مدرس-شعبه سناباد