ارزشیابی اساتید

به منظور ارزیابی سطح علمی و آموزشی اساتید، سوپروایزر شعبه و سوپروایزر ارشد بصورت دوره ای از اساتید Observe به عمل می آورند تا تمامی اساتید از سطح استاندارد یکسان در تدریس برخوردار شوند. همچنین اساتید در جهت بروزرسانی دانش زبانی خودشان بایستی هر سه سال یکبار در آزمون بسندگی زبان شرکت نمایند. لازم به ذکر است که کلیه اساتید موظف به شرکت در این آزمون می باشند.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز ۰/۲۰