آموزش زبان انگليسی سطوح متوسطه

کتاب اصلی : Touchstone – کتاب کمک آموزشی و تقویتی Active Reading جهت تقویت مهارت درک مطلب و افزایش دامنه لغت.

مدت دوره : ۱۸ تا ۲۰ جلسه

ویژگی دوره

  • تدریس گرامر با استفاده از Oral Drills (تمارین شفاهی) و Written Drills (تمارین نوشتاری)
  • تقویت دامنه لغت ضروری (Essential)
  • افزایش مهارت زبان آموزان در تلفظ صحیح لغات انگلیسی
  • تقویت مهارت های نوشتاری و خواندن (Reading and Writing Skills)
  • تقویت مهارت Speaking زبان از طریق بحث و گفتمان های گروهی (Panel and Free Discussion) و فیلم های آموزشی