دوره آمادگی آزمون IELTS

دوره آمادگی آزمون IELTS – طی چهار مهارت جداگانه در دوره های ۱۰ جلسه ای تشكيل می گردد.