آموزش زبان انگليسی سطوح پیشرفته

کتاب اصلی : Viewpoint
کتاب کمکی (supplementary) : Letter Writing
مدت دوره : ۱۸ تا ۲۰ جلسه
ویژگی دوره

  • ارتقاء دانش واژگانی زبان آموزان تا سطوح پیشرفته
  • افزایش مهارت زبان آموزان در استفاده مناسب لغات و در نتیجه ارتقاء مهارت Speaking در سطح حرفه ای و پیشرفته
  • ارتقاء مهارت نوشتاری (Writing) زبان آموزان بطور حرفه ای از طریق ارائه تمارین های نوشتاری جذاب
  • معرفی راهکارهایی جهت پیشگیری از اشتباهات رایج (Common Error) در گرامر و ساختار جملات و تقویت مهارت کاربردی
  • افزایش مهارت Speaking و مکالمه در زبان آموزان بر اساس دیالوگ های دنیای واقعی