گزارش روند بازسازی و نوسازی ساختمان آموزشگاه زبان امام حسین (ع) _ شعبه طلاب

پس از برگزاری جلسات متعدد با گروهی از مهندسین و کارشناسان فنی موسسه و طبق دستور مستقیم جانشین محترم مدیر عامل موسسه ، پروژه بازسازی و نوسازی ساختمان آموزشگاه با توجه به نیازسنجی های انجام گرفته ؛ در اواخر خرداد ماه در دستور کار قرار گرفت و بطور مرتب آخرین وضعیت روند توسعه پروژه تعمیرات ساختمان آموزشگاه مورد بازدید قرار می گیرد.
طی این بازدیدها ؛ ضمن بررسی روند پیشرفت کار ، نظارت بر بتن ریزی و ایجاد استحکام در پایه های ساختمان ؛ تغییر مکان راه پله ها و ابعاد کلاسها به منظور ایمنی و رفاه زبان آموزان و رفع ایرادات و نواقص زیرساختی و زیباسازی و نوسازی ساختمان صورت می گیرد.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز ۰/۲۰